Català | Castellano RSS

Calendari fiscal del contribuent

Els terminis de pagament dels impostos i les taxes municipals de venciment periòdic per a l'any 2017 són els següents:
 
Impost sobre béns immobles (IBI) 
 
No domiciliats: del 2 de maig al 4 de juliol 
 
Domiciliats: 1r termini (2 de maig), 2n termini (3 de juliol), 3r termini (1 de setembre) i 4t termini (1 de desembre9
 

Impost sobre activitats economiques (IAE)

No domiciliats: del 15 de setembre al 15 de novembre

Domiciliats: 1r termini (2 d'octubre) i 2n termini (2 de novembre)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i guals
 
No domiciliats: de l'1 de març al 3 de maig (IVTM) i de l'1 de febrer al 4 d'abril (guals)
 
Domiciliats: 1r termini 1 de febrer (guals) i 1 de març (IVTM), 2n termini 3 d'abril (guals i IVTM)
 
Taxa pel subministrament d'aigua i residus

No domiciliats: del 27 de gener al 3 d'abril, del 2 de maig al 5 de juliol, de l'1 d'agost al 5 d'octubre i del 30 d'octubre al 10 de gener de 2018

Domiciliats: 4rt trimestre (1 de febrer), 1r trimestre (2 de maig), 2n trimestre (1 d'agost) i 3r trimestre (2 de novembre)

Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires

De l'1 de març al 4 de maig
 
Impostos, taxes i preus públics de venciment no periòdic
El període de pagament s'indica en el document de la liquidació tributària que es notifica a la persona. Si no s'indica, ha de fer-se en els terminis que estableix l'article 62 de la Llei general tributària:
 
-   Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, el pagament pot fer-se fins al dia 20 del mes posterior (o el primer dia hàbil següent en cas que el dia 20 no sigui hàbil).
 
-   Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes,   el pagament pot fer-se fins al dia 5 del segon mes posterior (o el primer dia hàbil següent en cas que el dia 5 no sigui hàbil).

Documents relacionats

Document Calendari fiscal 2018 (1.4 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès