Català | Castellano RSS

El pressupost municipal

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi; hi apareixen els recursos financers que s'assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s'atorga a cada àmbit d'actuació i els objectius que es volen aconseguir. Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans: és el preu de viure en societat.
 
Cada any, el Ple de l'Ajuntament aprova el pressupost. A més de fer explícits els ingressos i despeses que permetran assolir els objectius definits al Programa d'Actuació Municipal, també estableix les normes que regulen la seva execució i l'avaluació del compliment dels objectius i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atès que els recursos que s'utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania. Per això, el Ple de l'Ajuntament examina com s'ha gestionat el pressupost de l'any anterior i els seus resultats.
 
El pressupost municipal està integrat pel pressupost del propi Ajuntament, els dels diferents organismes autònoms dependents de l'Ajuntament, i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals. La suma de tots aquests pressupostos s'anomena Pressupost General.

Més informació sobre el pressupost

Informació econòmica i financera (Seu electrònica)

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès