Català | Castellano RSS

Les subvencions municipals

Una part important de la despesa municipal es canalitza a través de les subvencions que s’atorguen a les entitats ciutadanes que desenvolupen activitats d’interès per a la ciutat. L’any 2003 es va aprovar la Llei general de subvencions que regula el procediment de concessió i la seva aplicació als objectius d’interès general. A partir de 2005, les normes que conté aquesta Llei són d’aplicació a les subvencions que concedeix l’Ajuntament, per la qual cosa cal garantir els principis de la transparència, l’objectivitat, la publicitat i el control en la gestió. El procés comença amb la convocatòria d'unes bases específiques. La Intervenció General de l'Ajuntament és l'òrgan responsable de comprovar l'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.    
 
Justificació econòmica
 
L’article 44 de la Llei general de subvencions estableix que el control financer de les subvencions té per objecte verificar:
 • L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.
 • El compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.
 • L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.
 • La realitat i regularitat de les activitats que han estat finançades amb la subvenció.
 • L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
 • L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’Ajuntament per part de les persones o entitats beneficiàries i que puguin afectar al finançament de les activitats subvencionades.
 
La Intervenció General de l’Ajuntament és l’òrgan responsable de comprovar l’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries. Estableix també els criteris per a la realització del control financer de les subvencions, que són aplicables a totes les subvencions concedides per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les seves societats municipals.
 
Justificació de la despesa
 
Les persones o entitats beneficiàries de subvencions de l’Ajuntament, els organismes autònoms o les societats municipals han de justificar la despesa realitzada en el termini establert a les corresponents bases de la convocatòria.
 
La justificació ha de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament mitjançant un escrit (que en el cas d’entitats o persones jurídiques en general ha d’anar signat pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a) on figuri una relació de factures o documents acreditatius relatives a l’actuació subvencionada i que contingui:
 • Número de la factura/document acreditatiu
 • Data d’expedició de la factura/document acreditatiu
 • Nom i cognoms o raó social de l’expedidor de la factura/document acreditatiu
 • NIF de l’expedidor de la factura/document acreditatiu
 • Descripció de l’operació
 • Import total de la factura/document acreditatiu
 • Percentatge d’aquest import total que s’aplica a la subvenció
 • Import que s’aplica a la justificació de la subvenció
 
En el supòsit que les despeses justificades siguin salaris, caldrà indicar el període a què correspon cada nòmina, el nom de la persona perceptora i el seu NIF. Cal tenir present que la possibilitat de justificar una subvenció amb retribucions salarials ha d’estar expressament prevista a les bases reguladores de la subvenció. L’escrit s’acompanyarà de fotocòpia de cada factura o document acreditatiu que haurà de ser compulsada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

Seu electrònica

Accedir-hi

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès