Català | Castellano RSS

Consell Municipal dels Infants de Mollet

Objectius
El Consell dels Infants actuarà especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb els temes de la infància. El Consell té els objectius següents:
Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.
Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
Estrènyer els lligams entre les escoles i l'ajuntament potenciant una col·laboració més pròxima entre aquestes institucions.
Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.
 
Funcions
Les principals funcions del Consell són:
Exposar el treball desenvolupat pels infants durant el curs.
Informar de les noves propostes presentades pels representants, i/o les comissions de treball.
Debatre i consensuar els temes a treballar en el futur.
Donar informació de temes relacionats amb la infància.
Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell.
 
Composició
Integren el Consell dels Infants de Mollet del Vallès:
-  Un representant de cada curs de 6è dels centres que hi participin, elegits democràticament pels seus companys
-  L'alcalde/essa de Mollet del Vallès
-  El regidor/a de l'Àmbit d'Educació
-  El/la secretari/a de la corporació o en la persona que delegui
-  Un representant de cadascun dels grups municipals
La presidència del Consell correspondrà a l'alcalde/essa. La vicepresidència correspondrà al /la regidor/a de l'Àmbit d'Educació. Les funcions de secretaria seran exercides pel secretari/a de la corporació o en la persona que delegui , que forma part del Consell, amb veu i sense vot. La seva tasca consistirà en aixecar acta de les reunions, trametre les actes, les convocatòries i altres documents als membres del Consell.
 
El Consell dels Infants de Mollet del Vallès funcionarà a través de Plenari i de les comissions de treball que es considerin adients. Els vocals seran nomenats per al càrrec mitjançant Decret de l'Alcaldia. En el cas dels representants de l'alumnat serà a proposta dels centres educatius. Cada curs escolar es renovaran els representants dels centres educatius que formen part del Consell. Els vocals cessaran el seu càrrec en els següents supòsits:
a) En el cas dels regidors, per la finalització del mandat de la corporació dins el qual hagin estat nomenats.
b) En la resta de casos, per Decret de l'Alcaldia, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 1 d'aquest article.
c) Per renúncia del propi vocal.
 
Els representants seran els receptors de les demandes i propostes del seu centre, les quals seran debatudes en el Consell (o en les comissions corresponents). Es donarà trasllat al centre de les conclusions acordades pel Consell.
 
L'Ajuntament podrà demanar la col·laboració del Consell en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb la infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell.
 
1. El Consell dels Infants es reunirà durant el curs escolar, com a mínim un cop en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que el/la President/a ho consideri oportú o a petició d'1/3 dels membres del Consell d'Infants.
2. El Consell d'Infants es considerarà vàlidament reunit en primera convocatòria quan hi siguin present la meitat més un dels seus membres.
3. En segona convocatòria només s'exigeix un terç dels membres per la seva validesa.
 
Cada any, en la darrera sessió es farà l'avaluació i es redactarà una memòria que inclourà propostes concretes. Ambdues es lliuraran a l'alcaldia. A cada escola hi haurà unes bústies per a què la resta de nens i nenes puguin fer arribar als membres del Consell les seves opinions, propostes i suggeriments.
 
Difusió del Consell d'Infants
Es farà difusió pública de la tasca que dugui a terme el Consell dels Infants a través dels mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio, televisió, web...). L'Ajuntament escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell d'Infants en una audiència pública segons estableix l'article 19 del reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mollet. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens.  

Plens del Consell dels Infants

Actes del Ple dels Infants

Document Ple dels Infants 2022  (554 KB) - pdf

Document Ple dels infants 2019  (456 KB) - pdf

Document Ple dels infants 2018 (565 KB) - pdf

Document Ple dels Infants 2017 (782 KB) - pdf

Consell d'Infants 2022 (video)

Consell dels Infants (04/04/2022)

Consell d'Infants 2018 (vídeo)

Consell dels Infants (18/03/2018)

Consells d'Infants 2016 (vídeo)

Ple del Consell Municipal dels Infants (13/03/2016)

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès