Català | Castellano RSS

Funcionaments intern de les entitats esportives

S'entén per club esportiu o associació esportiva, qualsevol entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, formada per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, sense cap afany de lucre.

 
Els clubs o entitats esportives es poden dividir en: 
  • Clubs de règim simplificat (menys de 100 socis) amb l'obligació de tenir estatuts de règim simplificat, una constitució mínima de 3 persones fundadores i dues figures obligatòries, la presidència i la secretaria. 
  • Clubs de règim general (més de 100 socis) amb l'obligació de tenir estatuts de règim general, una constitució mínima de 3 persones fundadores i una junta directiva de mínim 3 persones. 
  • Associacions esportives escolars: un projecte educatiu dins d'una institució educativa.
 
En qualsevol cas, els estatuts dels clubs o associacions esportives han de ser aprovats per l'assemblea general i ratificats per l'administració esportiva corresponent, a fi de poder-se inscriure al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya (vés al web).
 
L'òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l'assemblea general, integrada per tots els socis de ple dret. L'assemblea general ha d'escollir  la junta directiva i tots els seus càrrecs s'han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres. Tota nova junta o qualsevol modificació de la junta directiva s'ha de comunicar al consell català de l'esport.
 
 
 
 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès