Català | Castellano RSS

Obligacions en matèria de transparència

Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000euros anuals o més de 5.000 euros i que almenys el 40% dels seus ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics tenen obligacions en matèria de publicitat activa fruit de la llei 19/2014 de transparència. 
 
Les obligacions de publicitat activa es refereixen a la informació institucional, organitzativa i d'estructura de l'entitat (dades de contacte, estatuts i reglaments interns, organigrama, relació de la junta directiva) i la informació de rellevància econòmica (comptes anuals aprovats per assemblea, pla anual d'activitats i pressupost). 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès