Català | Castellano RSS

Obligacions en matèria laboral

Per tal d'ajustar l'entitat als paràmetres que  la legislació vigent considera relació laboral, és necessari tenir clar quin tipus de lligam té l'entitat amb els entrenadors, els delegats i els monitors que desenvolupen la seva activitat a la nostra entitat. 
 
La legislació considera que hi ha una relació laboral quan existeix algun tipus de retribució per desenvolupar la tasca, sigui quina sigui la quantitat d'aquest import i amb independència dels dies i hores que es desenvolupi aquesta tasca. 
 
Si la tasca es desenvolupa de forma voluntària o altruista, sense relació laboral o mercantil retribuïda, hi poden haver persones voluntàries. Aquest fet, però, li suposarà a l'entitat assumir diverses obligacions envers aquestes persones: 
 
  1. portar un llibre o registre dels voluntaris. Amb la data d'incorporació, les tasques, la capacitació i l'horari.
  2. elaborar un document de compromís amb el voluntari. Amb la relació de funcions, tasques, durada, drets i deures.... 
  3. contractar una assegurança
  4. rescabalar les despeses, si així s'ha acordat i sempre que tinguin relació amb la tasca a l'entitat. Fa referència a les despeses de vestuari (roba, calçat), material, manutenció i estància, formació, transport (peatge, aparcament, quilometratge, ja sigui transport públic o privat).
  5.  incorporar als estatuts de l'entitat la participació de voluntariat en el desenvolupament de les activitats del club. 
 

Documents relacionats

Document Model acord de voluntariat (14 KB) - docx

Document Full de càlcul despeses mensuals (13 KB) - xlsx

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès