RSS

Convocatòria LG 2021

Convocatòria TANCADA

Termini: del dia 06/03/2021 fins al 30/04/2021

 

RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. (DOGC  núm.  8083  publicat el  12/03/2020)

 

RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309)

 

Informació sobre l’ajut al lloguer LG (persones de 65 anys o més)

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Requisits:

a) Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.

b) Tenir la residència legal a Catalunya.

c) Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex de la convocatòria corresponent.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

e) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents (demarcació de Barcelona 800€).

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Més informació i inici del tràmit (web de la Generalitat)

 

Documentació relacionada

 

Tràmit

És un tràmit que s’ha d’efectuar de manera presencial a través de les oficines locals d’habitatge, amb cita prèvia. Podeu informar-vos pel següents canals:

Telèfons:

  • 93.571.95.00 demanar per Oficina d’Habitatge
  • 659.30.39.45
  • 649.61.19.24
  • 676.101.742

Correu electrònic: bhabitatge@molletvalles.cat

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès