Català | Castellano RSS

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.

 

L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

 

Mollet compta amb diversos serveis que fan aquesta funció:

 

 

Les 25 deixalleries comarcals i la mòbil tornen a ser, del 20 al 25 d’abril, l’escenari de l’activitat DeixaLlibres, que permet dotar aquestes instal·lacions, durant la diada de Sant Jordi, d’un punt de reutilització de llibres usats provinents de la xarxa de deixalleries comarcal.

 

L’esdeveniment es desenvoluparà complint estrictament les mesures i protocols recomanats pel Departament de Cultura per la celebració de la Diada https://acortar.link/7NxCk

 

L’objectiu de l’activitat, promoguda pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, és allargar la vida útil d’aquest producte i que els usuaris i les usuàries d’aquestes instal·lacions recuperin gratuïtament llibres en bon estat i els hi donin una nova vida perquè aquests tornin a ser llegits.

 

Mitjançant aquesta campanya, que el Consorci va iniciar l’any 2010, ja s’han recuperat més 30.000 exemplars, majoritàriament novel·les, llibres de contes, biografies, infantils...

 

 

 

Bonificacions deixalleries fixes i mòbil i recollida de mobles i estris vells

Targeta deixalleria web

 

Se substitueix la targeta de paper de la deixalleria per una altra amb codi de barres més ràpida, senzilla i segura 

 

Des del gener de 2021 hi ha una nova targeta de la deixalleria. La nova targeta disposa d’un codi de barres que permet que la ciutadania pugui registrar d’una manera més ràpida, senzilla i segura l’ús de la deixalleria municipal, de la deixalleria mòbil i del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

 

El codi es desglossa en els següents camps: 124 és el codi de ciutat + 4 o 5 zeros (en funció del nombre de dígits del contracte de Sorea) + Número del contracte de Sorea (7 o 8 dígits) que es pot trobar al contracte o bé a la factura de SOREA (a dalt a la dreta).

 

La targeta serveix per a totes les persones que viuen al mateix domicili. La primera vegada que cada membre de la llar la faci servir haurà de portar el DNI i així es vincularà un amb l’altra. D’aquesta manera, si en la propera ocasió no es porta físicament la targeta també se’n podrà registrar l’ús a través del DNI.

 

Així doncs una mateixa targeta/codi podrà tenir diversos DNI vinculats en funció de les persones que viuen en aquell domicili.

 

És important que la ciutadania comprovi que els darrers 7-8 dígits (depenent del cas) de la seva targeta es corresponen amb els 7-8 dígits del número de contracte d'Aigua ja que la bonificació està associada en aquest número de contracte. Per tant tot i que es vinculi el DNI amb la targeta si aquesta no es correspon al número de contracte la bonificació es farà efectiva però no en  aquell domicili.

 

Si no es corresponen, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana el més aviat possible per a retornar-la i tramitar-ne una altra amb el codi correcte i, mentrestant, no fer servir la targeta.

 

Així mateix en el cas que no s’hagi rebut la targeta també caldrà dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana on se li farà una de nova.

 

En ambdós casos caldrà portar el contracte o la factura de SOREA i el DNI. Mentrestant no es disposi de la nova targeta es podrà continuar utilitzant el servei mitjançant el DNI. En els casos en que la targeta s’emeti per primera vegada s’haurà de vincular-la el DNI i la targeta el primer cop que es vagi a la Deixalleria Municipal o a la mòbil. Si ja ha estat vinculada abans i té el mateix codi, no caldrà.  

 

Recordem que els molletans i les molletanes poden gaudir de bonificacions de la taxa de recollida de residus en funció del nombre d’usos que es facin al llarg de l’any, unes bonificacions que poden arribar fins al 20%:

 

10% de subvenció per un mínim de 5 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 4 usos del servei de deixalleria i 1 ús del servei de recollida de mobles i estris vells.

 

15% de subvenció per un mínim de 10 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 8 usos del servei de deixalleria i 2 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 

 

20% de subvenció per un mínim de 15 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 12 usos del servei de deixalleria i 3 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 

 

Cal tenir en compte que, de cara a la bonificació, només es comptabilitzarà un ús per dia tot i que es pot utilitzar el servei totes les vegades que es vulgui per dia. No es comptabilitzaran materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer (paper i cartró, envasos lleugers i vidre envasos), tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir en l'aportació d'algun dels següents materials i quantitats:

 

• Metalls fèrrics.

• Fusta: mínim de 0,5 m3.

• Restes de jardineria: mínim de 0,5 m3..

• Voluminosos (mobles, matalassos, etc.): mínim de 0,5 m3.

• Runes: mínim de 50l.

• CD’s, piles, fluorescents, bombetes: mínim 10 unitats individuals d’un dels materials o bé que entre tots aquests materials sumin un mínim de 10 unitats.

• Roba: mínim de 20l.

• Pneumàtics: mínim 1 unitat.

• Residus especials en petites quantitats (RPQ) - dissolvents, pintures o vernissos, etc.

• Bateries: mínim 1 unitat.

• Oli (vegetal i mineral): un mínim de 1,5 litres.

• Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): mínim 1 unitat.

• Vidre especial: mínim 1 unitat.

 

Amb aquesta nova targeta no caldrà portar cap acreditació a l’Ajuntament per poder gaudir de les bonificacions.

 

En el cas de voler disposar d’un comprovant es pot optar per a demanar-lo en el mateix moment donant un correu electrònic. Més endavant es preveu que es pugui consultar el nombre d’usos que té una targeta de forma telemàtica a través del web de l’Ajuntament. En el cas que no es disposi de correu electrònic ni de mitjans telemàtics es podrà fer la consulta a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

En el cas de recollida de mobles i estris vells, el servei es pot sol·licitar mitjançant el web municipal, http://molletmesnet.molletvalles.cat/alta_peticions.php o bé a través del telèfon gratuït 900 105 119.

 

Recordem que el servei és gratuït.

 

20210111 171533

 

 

 

 

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès