Ajuntament de Mollet del Vallès

NOTA LEGAL

Política de protecció de dades

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques pel que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'Ajuntament de Mollet només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, tal i com es recull al Reglament General de Protecció de Dades.

Tant l'Ajuntament de Mollet com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Mollet del Vallès està treballant en l’actualització del sistema de protecció de dades elaborant el Registre d'Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament. Tan aviat anem avançant, es procedirà a la seva publicació mitjançant enllaços al seu contingut.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Mollet del Vallès mitjançant el portal https://seuelectronica.molletvalles.cat/ es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

 

 

1. Responsable del tractament de dades:

Les dades de contacte del Responsable de tractament són:

Identitat Ajuntament de Mollet del Vallès
CIF P0812300B
Adreça postal Plaça Major, 1
Telèfon 93 571 95 00
Correu electrònic dprotecciodades@molletvalles.cat

 

2. Delegada de protecció de dades:

D’acord amb l’article 37.1.a) del RGPD, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha designat una Delegada de Protecció de Dades.

Té les funcions:

 • D’assessorament dins l’organització de les obligacions en matèria de protecció de dades.
 • De supervisió del compliment de la normativa.
 • De punt de contacte i de cooperació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • De punt de contacte amb la ciutadania per atendre les seves sol·licituds i reclamacions.

Podeu contactar amb ella a través del correu electrònic: (dprotecciodades@molletvalles.cat).

 

3. Legislació aplicable:

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Mollet, està regulada per:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (D’ara en endavant RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Més informació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

4. Base jurídica del tractament:

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb l’article 6 del RGPD, i podrà ser:

 • El consentiment exprés e inequívoc de la persona interessada
 • Per a l'execució d'un contracte que la persona interessada en formi part.
 • En compliment d'una obligació legal.
 • En compliment d'una missió realitzada en interès públic
 • En exercici dels poders públics.

D’acord amb l’article 7.3 del RGPD, els interessats tenen el dret de retirar en tot moment el consentiment dels tractaments de dades de responsabilitat de l’Ajuntament que tinguin la seva base jurídica en el propi consentiment (art. 6.1.a RGPD).

 

5. Registre Activitats del Tractament

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 30 del RGPD, ha elaborat un Registre de les Activitats de Tractament de Dades Personals efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre conté, per a cadascun dels tractaments realitzats la informació següent:

Les finalitats del tractament.

Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.

Les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.

Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització internacional. En el cas de les transferències esmentades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, a més, la documentació de garanties adequades.

Els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplicades.

Pots consultar el Registre d’activitats de tractament a través del següent enllaç

 

6. Finalitat del tractament de les dades

L'Ajuntament de Mollet utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

 

7. Procedència de les dades personals:

Les dades objecte de tractament per l'Ajuntament de Mollet en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d'una obligació legal, procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a l’Ajuntament de Mollet del Vallès sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, l’Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’identitat equivalent i, si s'escau, l'autorització del pare/mare o tutors legals.

 

8. Actualització de les dades:

Per poder mantenir actualitzades les dades personals, és important que l’usuari informi a l’Ajuntament de les possibles rectificacions.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades son veraces, garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta.

 

9. Període de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats, legalment previstos.

 

10. Destinataris de les dades:

Les dades de caràcter personal recollides mitjançant el web municipal i/o la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mollet, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

11. Transferències de dades personals a països tercers:

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, excepte d’obligació legal, o d’una acció en missió d’interès públic, no transmetrà dades personals a un tercer país o una organització internacional.

 

12. Drets i obligacions de les persones afectades:

Les persones titulars de les dades de caràcter personal tractades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: La persona interessada té dret a saber si l’Ajuntament de Mollet del Vallès tracta dades personals seves i, si és així, té dret a obtenir, de forma gratuïta, una còpia de les dades amb la informació següent:
 • Finalitat de tractament
 • Categories de dades personals tractades
 • Destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades
 • Termini de conservació.
 • Dret de sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades
 • L’existència de decisions automatitzades

Podeu exercir el dret d’accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret de rectificació: El dret de rectificació faculta a la persona interessada a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les incompletes. Aquest dret es pot exercir sobre totes les dades tractades o sobre algunes en concret, d'acord amb la petició de la persona interessada i les finalitats del tractament.

Podeu exercir el dret de rectificació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret de supressió: La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:
 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • La persona interessada s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Excepcions:

 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu exercir el dret de supressió mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret d’oposició: El dret d'oposició faculta a la persona interessada a sol·licitar que no es tractin les seves dades per uns motius relatius a una situació personal concreta. Aquest dret no es pot exercir en cas que el tractament sigui necessari per a l'acompliment d'una missió efectuada en interès públic o en l'exercici de poders públics de l’Ajuntament.

Podeu exercir el dret d’oposició mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret a la limitació: La persona interessada té dret a que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Es pot sol·licitar quan:
 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l’Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Podeu exercir el dret de limitació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret a la portabilitat: La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

Podeu exercir el dret de portabilitat mitjançant el tràmit de sol·licitud.

També podeu exercir aquests drets presencialment a l’Oficina Ciutadana de l’Ajuntament situada a la Casa de la Vila a la Plaça Major, 1 de Mollet del Vallès.

 

13. Dret de reclamació:

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, o davant de la desestimació de la sol·licitud de la persona interessada, l’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a la vostra disposició la bústia de la delegada de protecció de dades (dprotecciodades@molletvalles.cat).

Si malgrat això, la persona interessada no se sent satisfeta amb el sentit, el termini o qualsevol altre aspecte de la resposta, pot presentar una reclamació al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) www.apd.cat.

 

14. Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

En la seva seu electrònica, l'Ajuntament de Mollet del Vallès no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

Responsabilitat en relació amb els continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, l'Ajuntament de Mollet del Vallès treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

La informació continguda en aquest lloc web procedeix, en la seva totalitat, de fonts públiques. L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l'ús de les eines o informacions contingudes en el web en relació a l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquest lloc web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint la responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.
Els fitxers de dades sol·licitats en els serveis de bústies i subscripcions d'aquest lloc web no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcionalitat i eines posades a disposició. L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui la de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i estigui signada electrònicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d'aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella cap efecte jurídic vinculant. (Reial Decret 208/1996, art.4b).

L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

© Ajuntament de Mollet del Vallès 2022